Kurzes Wiedersehen

(„Ach! musstest du denn scheiden“)

Recordings

Scores2015–2018 Digital Robert Franz Library